Aanbod voor lokale groepen

Waarom een hujo-groep?

Wat is voor jou het voordeel om de procedure te doorlopen om een lokale groep te worden? Welke diensten bied Hujo aan?

Financieel

Als vrijzinnig humanistische jongerenbeweging hebben we het voordeel te kunnen genieten van ondersteuning van De Mens.nu (voorheen UVV) en IMD’s in de vorm van subsidies.
Daarnaast beschikken we ook over een ‘subisidiebibliotheek’ om lokale groepen te helpen subisides zoeken voor hun specifiek project.

De Mens.nu: vindt vrijzinnige jongerenwerking belangrijk, dus biedt zij financiële ondersteuning aan de groepen. De toelage bedraagt jaarlijks tot € 500 voor administratieve kosten. De Mens.nu werkt via kalenderjaren, dus zij tellen van januari tot en met december. Klik hier voor het invulformulier.

Wat moet je doen om op die steun te rekenen?
– Bewaar gedurende het kalenderjaar al je ticketjes en facturen van administratieve kosten (kopies, postzegels, papier, toners, …)
– Laat facturen steeds opmaken op naam van de lokale groep!
– Maak een overzicht van de gemaakte kosten die je wil indienen. Op de website vind je een invulformulier ‘administratieve ondersteuning De Mens.nu’.
– Voeg bij elke gemaakte kost de juiste originele ticketjes of facturen én een bewijs van de activiteit waarvoor je de kost maakte (bvb. Bij de documenten een voorbeeld van de affiche die je kopieerde) toe als bijlage. Alleen van kasticketjes die snel vervagen en onleesbaar worden, raden we je aan om snel een kopie te maken en die mee te sturen.
– Maak een kort werkingsverslag van het voorbije jaar. Hiervoor moet je enkel een overzichtje geven van alle activiteiten die je organiseerde (zie invulformulier administratieve ondersteuning De Mens.nu op de website).
– Stuur ten laatste voor 1 december het invulformulier + originele bewijzen (factuurtjes, rekeningen, …) + bijlagen naar het secretariaat van Hujo vzw. Houd een kopie bij van de bewijzen die je naar ons stuurt! … en vergeet niet je rekeningnummer te vermelden.
– Hujo bundelt alles en stuurt de aanvraag door naar De Mens.nu.
– Eind januari ten laatste krijg je het bedrag teruggestort.

Voor activiteiten of projecten die kaderen binnen ‘de morele dienstverlening’ kan je rekenen op steun van de ‘Instelling Morele Dienstverlening’ (IMD in’t kort) van jouw provincie. Hujo vraagt jaarlijks aan elk IMD om per lokale groep een som te reserveren. In de loop van het jaar kunnen jullie beroep doen op dit bedrag. Als jullie een activiteit organiseren binnen het kader van morele dienstverlening.

Welke activiteiten kaderen binnen ‘morele dienstverlening’?
Projecten waarin vrijzinnigheid bekend wordt gemaakt of activiteiten die uitstraling geven aan vrijzinnige waarden, activiteiten in samenwerking met andere vrijzinnige verenigingen, projecten die maatschappelijk engagement stimuleren, initiatieven rond vrijzinnige plechtigheden of morele bijstand, …’
In de nabije toekomst wil Hujo zelf regionaal activiteiten organiseren die kaderen binnen morele dienstverlening. Hier kunnen dan de leden van onze lokale groepen op intekenen en voor een kleine prijs deelnemen.

Hujo wil haar lokale groepen zo goed mogelijk ondersteunen en adviseren bij hun zoektocht naar subsidies. Daarom is sinds vorig jaar een ‘subsidiebibliotheek’ raadpleegbaar. Voor de meest uiteenlopende projecten of activiteiten verzamelt Hujo ondersteuningsmogelijkheden. Deze informatie is vrij raadpleegbaar op het secretariaat te Brussel.

Problemen met subsidiegevers? Hujo kan ook voor jullie lobbyen. Wij houden in de eerste plaats contact met landelijke en provinciale verantwoordelijken. Zo worden wij niet enkel en alleen op de hoogte gehouden van aanpassingen in het ondersteuningsaanbod, maar onderhouden we een goede relatie met belangrijke contactpersonen. Op die manier kunnen we steeds zo goed mogelijk onze leden & lokale groepen ondersteunen en adviseren.

Voor al jullie problemen en vragen rond subsidies kan je bij Hujo terecht. Aarzel niet en bel ons op 02/521 79 20 of mail naar groepen@Hujo.be

Communicatie

Hujo gebruikt verschillende communicatiekanalen om jullie up-to-date te houden over het reilen en zeilen van Hujo. Daarnaast kan Hujo jullie lokale groep, via onze communicatiemedewerker, ondersteunen bij de promotie van een activiteit

Ieder lid van de lokale groepen ontvangt 3 keer per jaar het ledenblad. Wie een artikel of aankondiging wil zetten in het ledenblad, nieuwsbrief of website mag steeds contact opnemen met Hujo.
Onze nieuwsbrief heeft een aardig bereik van 4000 contacten en het ledenblad meer dan 12000.
Organiseer je een activiteit, project of wil je een oproep plaatsen? Dan helpen we jullie graag verder door dit te publiceren en te verspreiden. Aarzel dus zeker niet om de redacties van het Hujo-ledenblad & website in te lichten. Bovendien verzamelt Hujo een belangrijk aantal perscontacten. Ook daarin helpen wij jullie graag om jullie nieuws onder de aandacht te krijgen!
Omdat de vraag naar informatie en inhoudelijke ondersteuning destijds steeds luider klonk, ontvangen jullie sinds juli 2010 een infoFLASH.
Deze nieuwsbrief informeert de lokale groepen maandelijks over subsidienieuws, interessante kansen voor de lokale groepen, vormingen, nieuwtjes, de activiteiten van andere lokale groepen, etc.
Wil je iets meedelen aan de andere lokale groepen, dan is ook hier plaats voor!
Wil je je lokale groep voorstellen in het ledenblad?
Of wil je wat extra promotie maken voor je activiteit via onze infoFLASH?
Mail dan naar de medewerker lokaal via groepen@Hujo.be.

Uitleendienst

Hujo beschikt over een resem materialen die je kan gebruiken om je lokale werking te ondersteunen.
Een overzicht van al het uitleenbaar materiaal krijg je door een mail te sturen naar groepen@hujo.be . Verder vind je er meer info omtrent de wijze van aanvragen en de gevraagde waarborgen.

Wijzen van aanvragen:
Reserveren van materiaal kan op volgende manieren:
• Met een mail naar groepen@hujo.be
• telefonisch op het nummer 02 521 79 20

Reservatieaanvraag:
Reserveren van materiaal gebeurt bij voorkeur via mail of telefoon. Dit is het snelst en het gemakkelijkst. Je noteert welke materialen je zou willen huren en voor welke periode. Vervolgens krijg je antwoord met bevestiging of, indien het materiaal al bezet, een alternatief voorstel.

• Materiaal aanvragen kun je minimum 10 dagen en maximum 6 maanden vooraf.
• Na bevestiging kan je op de afgesproken dag je materiaal komen afhalen op de Hujo-bureau (vlakbij de Beurs in Brussel), tenzij afgesproken werd dat Hujo voor de levering zorgt.
• Bij afhalen wordt een contract voor ontlening in tweevoud ondertekent en de eventuele waarborg cash betaald.
De waarborg kan eventueel ook op voorhand gestort worden op rekeningnummer 001-1592517-47
• De aanvragen worden chronologisch op datum verwerkt (maildatum geldt als referentie).
• Elke reservering is een voorlopige reservering omdat wij steeds rekening moeten houden met onvoorziene omstandigheden, zoals herstelling van materiaal.
Wanneer wordt de waarborg ingehouden?
Bij niet inleveren van het ontleende materiaal op het bepaalde tijdstip wordt het bedrag van de waarborg als schadevergoeding ingetrokken, behalve in geval van overmacht te bepalen door Hujo vzw. Verloren of beschadigd materiaal wordt aangerekend aan vervangingswaarde of herstelwaarde. Deze waarde wordt bepaald door Hujo vzw. Is het materiaal één week na het afgesproken tijdstip niet teruggebracht, dan wordt het als verloren beschouwd, behalve in geval van overmacht te bepalen door Hujo vzw.

Afspraken tussen de aanvrager en Hujo vzw
De aanvrager verbindt er zich toe :
• het ontvangen materiaal terdege te beheren
• maatregelen te treffen om het materiaal te beschermen tegen de weersomstandigheden

Kies per provincie!