Hujo’s Missie en Visie

Hujo is een vrijzinnige humanistische jeugdvereniging en een koepel voor onafhankelijke lokale groepen en initiatieven in Vlaanderen en Brussel. Vanuit de waardigheid van de mens bieden we kinderen en jongeren een vrijetijdsaanbod dat hen stimuleert respect te hebben voor en verantwoordelijkheid op te nemen tegenover mens, natuur en cultuur.

Kernwaarden
Hujo wil hierbij een aantal kernwaarden uitdragen, zowel in woorden als daden:
gelijkwaardigheid, vrijheid, participatie, milieubewustzijn, menselijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, inclusiviteit, redelijkheid, dialoog,…

Veilige ruimte
Hujo ziet toekomst in de jeugd. We willen kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar stimuleren om zich te ontplooien tot geëngageerde mensen. Daarvoor bieden we hen de veilige ruimte waar ze vanuit hun eigen fantasie en leefwereld, op een speelse, creatieve en/of avontuurlijke manier hun individuele en sociale vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Eigenheid
We willen hen een aanzet geven tot kritisch denken en hun zoektocht naar idealen mogelijk maken. We gaan in dialoog met respect voor de eigenheid van elk persoon.
Hujo is een vrijwilligersorganisatie. Met de medewerkers, zowel vrijwillig als professioneel, streven we naar een evenwicht tussen onafhankelijkheid en de verbondenheid met ons netwerk, tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, tussen inspraak en engagement.

Hujo streeft naar verbondenheid, ervaring en samenwerking bij haar medewerkers. Iedereen moet de kans krijgen om anderen te ontmoeten in een ontspannen sfeer, om verantwoordelijkheid op te nemen, om competenties te ontwikkelen en om te groeien in de organisatie.

Hujo is de vereniging voor vrijzinnig en humanistisch jeugdwerk in Vlaanderen en Brusssel en heeft een erkenning als landelijk erkende jeugdvereniging. Als jeugdvereniging willen we kinderen en jongeren ruimte bieden om te spelen en te ontdekken.

Respect
Door de humanistische invalshoek zetten onze activiteiten kinderen en jongeren aan tot eigen zingeving, met respect de waardigheid van elk individu en een gevoel verantwoordelijkheid. Hujo hoopt zo een bijdrage te leveren aan het mondig maken van kinderen en jongeren en hen stimuleren om zich sociaal en ecologisch te engageren.

Initiatief
Hujo stimuleert en ondersteunt kinderen en jongeren om zelf zin te geven aan hun leven. Hierbij wordt belang gehecht aan respect voor de waardigheid van ieder kind of iedere mens. Hujo wil kinderen en jongeren stimuleren en ondersteunen om hun creativiteit de vrije loop te laten en om zelf initiatief te nemen rond dingen die hen aanbelangen. Daarom krijgen leden van lokale Hujo-groepen, deelnemers aan activiteiten of vakanties veel ruimte om te spelen, creatief bezig te zijn en om dingen te ontdekken.

Ondersteuning
Hujo kenmerkt zich door een ‘bottom-up’ werkmethode en een ‘do it yourself’ attitude. Wij laten ideeën en initiatieven – over de in/oprichting van lokale groepen, activiteiten of vakanties – zoveel mogelijk vanuit de jeugd zelf opborrelen. Onder het motto “iedereen kan zijn ei kwijt bij Hujo”, biedt Hujo inhoudelijke, administratieve en materiële ondersteuning aan vrijwilligers die in de vrije tijd initiatieven willen organiseren, met of voor kinderen of jongeren. Enige voorwaarde hierbij is dat de groep, activiteit of vakantie niet strijdig is met een humanistische levenshouding.

Hujo organiseert kwaliteitsvolle en inhoudelijk sterke activiteiten voor alle kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar.

Samen spelen
Hujo biedt op haar vakanties als tijdens andere activiteiten een gezellig nest en een veilige sfeer, waarbinnen kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en samen met anderen kunnen spelen, ontdekken en samenzijn.

Tikkeltje meer
Onze vakanties worden begeleid door geattesteerde animatoren die, met respect voor de visie en missie van Hujo, vakanties met net dat tikkeltje meer willen organiseren en begeleiden.

Grenzen verleggen
Door het werken rond originele, creatieve en uitdagende sociale en ecologische thema’s worden de deelnemers gestimuleerd om kritisch te denken. Op een speelse manier, met respect voor elk kind en elke jongere, willen we de kinderen en jongeren de wereld laten ontdekken en hun eigen grenzen te verkennen en verleggen. Hujo streeft naar inspraak, samenwerking en respect onder de deelnemers.

Hujo is een vrijwilligersorganisatie en staat of valt bij zijn vrijwilligers. Daarom wil Hujo haar vrijwilligerswerking verder uitbouwen en versterken.

Uitdagend
We willen inzetten op het groepsgevoel tussen de vrijwilligers en werk maken van een vrijwilligersbeleid dat uitdagend is voor alle vrijwilligers en iedereen de ruimte geeft om te groeien in de rol die hij/zij wil opnemen.

Engagement
Dit proces willen we ondersteunen door een evenwicht te creëren tussen engagement enerzijds en ontspanning met de andere vrijwilligers anderzijds.

Hujo wil haar aantal lokale groepen uitbreiden en de werking ervan verder kwalitatief ondersteunen. Dit is mogelijk door het ondersteuningsaanbod voor lokale groepen te blijven vernieuwen en aan te passen aan hun noden en behoeften.

Werking versterken
Dit omvat eveneens de nodige vorming en informatie rond maatschappelijk relevante thema’s. Om de werking van onze lokale groepen te versterken, willen we samenwerken met een sterk lokaal, vrijzinnig netwerk nodig waarbinnen de lokale groepen kunnen fungeren.

Hujo is een vereniging waar kinderen en jongeren zich thuis voelen. Iedereen kan zichzelf zijn en krijgt de kans zijn ideeën te realiseren. Door alles wat Hujo doet, is Hujo een vereniging waar kinderen en jongeren zich mee identificeren.
Hujo wilt bouwen aan een sterk vrijzinnig en humanistisch netwerk, zowel in Vlaanderen als op Europees vlak. Binnen dit netwerk gaan we op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden om het humanistisch jeugdwerk helemaal op de kaart te zetten.

Door deel uit te maken van overlegmomenten binnen de bovenbouw van het jeugdwerk, vergroten we onze kennis van jeugdwerktechnieken en -methodieken.